Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 27 IKEMOTO YOSHIKA F V2F 04:32:55
2 29 YUASA YUKO F V2F 04:38:27
3 39 TSUNODA HIDEKO F V2F 05:33:42
4 38 KOBAYASHI YUKO F V2F 05:37:45
5 30 KODA YOKO F V2F 05:49:47
6 56 NGUYEN Yen F Country Club Marathon V2F 06:16:35